Người phát ngôn:

Đ/c: Nguyễn Văn Minh - CT. UBND xã.